Trans24H: Quy định chi tiết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM

Một góc quận 2 (cũ) TP.HCM nhìn từ trên cao. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM.

Theo đó, Nghị định này áp dụng đối với HĐND, UBND TPHCM; UBND quận thuộc TPHCM; HĐND, UBND TP thuộc TPHCM; UBND phường thuộc quận, UBND phường thuộc TP thuộc TPHCM; Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM

Cụ thể, theo nội dung Nghị định, mỗi Ban thuộc HĐND TP.HCM có một Ủy viên hoạt động chuyên trách. Ủy viên hoạt động chuyên trách do Thường trực HĐND TP.HCM xem xét, phê chuẩn theo đề nghị của Trưởng ban của HĐND.

Chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách (Ủy viên chuyên trách) tại các Ban thuộc HĐND TP.HCM gồm: Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế; Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế – ngân sách; Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa – xã hội; Ủy viên chuyên trách Ban đô thị.

Cơ cấu tổ chức của UBND quận gồm: Chủ tịch quận; Phó Chủ tịch quận; Trưởng Công an quận; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận; các cơ quan hành chính khác và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận.

UBND TP.HCM quy định cụ thể tên gọi và số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận cho phù hợp. Riêng Văn phòng HĐND, UBND quận gọi là Văn phòng UBND quận.

Việc thành lập các cơ quan hành chính khác thuộc UBND quận được thực hiện theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính và theo quy định pháp luật chuyên ngành. Việc thành lập các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận thực hiện theo quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và theo quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành.

UBND quận làm việc theo chế độ thủ trưởng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến vào giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại quận và theo quy định của pháp luật, bảo đảm các hoạt động của UBND quận phải dân chủ, công khai, minh bạch, thống nhất, thông suốt.

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP thuộc TP.HCM

Nghị định nêu rõ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP thuộc TP.HCM bao gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ; Phòng Tư pháp; Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng LĐ-TB&XH; Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Quản lý đô thị; Phòng TN&MT; Phòng GD&ĐT; Thanh tra quận; Phòng Kinh tế; Phòng Y tế; Phòng Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ quy định, HĐND cùng cấp xem xét, quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước ở TP thuộc TP.HCM; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng thuộc UBND TP thuộc TP.HCM.

Số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP thuộc TP.HCM do UBND TP thuộc TP.HCM xem xét, quyết định nhưng số lượng không quá ba người.

Nghị định cũng quy định cơ cấu tổ chức của UBND phường gồm: Chủ tịch phường; Phó Chủ tịch phường; Trưởng Công an phường; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường; các công chức: Văn phòng – Thống kê; Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường; Tài chính – Kế toán; Tư pháp – Hộ tịch; Văn hóa – Xã hội.

Công chức làm việc tại UBND phường là người được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức danh thuộc cơ cấu tổ chức của UBND phường (trừ Trưởng Công an phường). UBND phường làm việc theo chế độ thủ trưởng.

Biên chế công chức bình quân làm việc tại UBND phường là 15 người. Số bình quân này được tính trên tổng số phường của một quận, TP thuộc TP.HCM.

Quy định về quyền hạn bổ nhiệm, điều động

Nghị định cũng quy định, Công chức của UBND phường thuộc biên chế công chức của UBND quận, UBND TP thuộc TPHCM và do UBND quận, UBND TP thuộc TPHCM quản lý, sử dụng.

Chủ tịch UBND TP quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND quận, Phó Chủ tịch UBND quận, giao quyền Chủ tịch quận, quyền Chủ tịch UBND TP thuộc TPHCM theo quy định của pháp luật

Chủ tịch quận và Chủ tịch UBND TP thuộc TPHCM quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND phường, Phó Chủ tịch UBND phường, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, giao quyền Chủ tịch phường theo quy định.

UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TP thuộc TPHCM và Chủ tịch quận thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại UBND quận, UBND TP thuộc TPHCM và UBND phường theo quy định của pháp luật về thẩm quyền và phân cấp, ủy quyền.

Sở Nội vụ TPHCM theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại UBND quận, UBND TP thuộc TPHCM và UBND phường.